O FIRMĚ

Společnost s ručením omezeným G-Agency vznikla téměř nechtěně, jako vedlejší produkt činnosti jejího majitele a jednatele MUDr. Aleše Skřivánka:

V dubnu 1998 jsem byl jediný z přípravného výboru nově vznikajícího Sdružení soukromých gynekologů České republiky, který byl ochoten uspořádat nultý kongres, aby mohla tato profesní organizace vůbec vzniknout. Kongres se konal v Olomouci 29. - 30.4.1998 a protože dopadl dobře jak po odborné, tak po společenské stránce, a tak mě nově zvolený výbor SSG ČR pověřil jako svého tajemníka i organizací dalších konferencí.

V prvních dvou letech jsem vše organizoval sám, ale brzy se ukázalo, že rozsah práce a náročnost zajištění vyžaduje posily. Přijal jsem asistentku na zajišťování administrativy, ovšem stále ještě jako zaměstnance fyzické osoby, jejíž hlavní činností bylo provozování gynekologické ordinace. V této sestavě se nám dařilo zorganizovat jednou ročně Celostátní konference a několik menších doškolovacích víkendových akcí.

Nutnost celoroční komunikace s odbornou veřejností i se zástupci farmaceutických a přístrojových firem, které se měly stát hlavními a dlouhodobými partnery těchto akcí, a poptávka ze strany SSG ČR po větším počtu doškolovacích seminářů si ale vynutila změnu tohoto jednoduchého uspořádání a tak v roce 2000 vznikla právnická osoba G-Agency, společnost s ručením omezeným. Jsem stále jejím jediným vlastníkem a zároveň jednatelem.

Jak práce přibývalo, přibírali jsme další zaměstnance. G-Agency původně zajišťovala výše uvedené akce pouze pro profesní sdružení SSG ČR čítající cca 850 lékařů, nyní jsme začali organizovat podobné akce i pro ČGPS ČLS JEP (Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně), která má 1850 členů – lékařů i ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v oblasti gynekologie a porodnictví, ve státní i soukromé sféře. Našimi externími spolupracovníky firmy jsou odborní lektoři, kteří na doškolovacích seminářích přednášejí. Jejich činnost se firma snaží sledovat a vyhodnocovat pomocí průzkumu spokojenosti mezi účastníky. Po několikaleté činnosti se podařilo vyprofilovat portfolio těch nejlepších přednášejících v oboru gynekologie a porodnictví, a to nejen z ČR, ale i z Německa, Irska nebo USA).

Významným krokem byla implementace normy jakosti ISO 9001 v G-Agency. Určitě přispěla ke zvýšení kvality nabízených služeb a již nyní je jasné, že přivedla i nové partnery. V portfoliu nabízených služeb G-Agency došlo k rozšíření nabídky pro dvě skupiny klientů: Pro lékaře to jsou zámořské doškolovací kurzy, organizované v atraktivních lokalitách se zajímavým odborným programem za přispění kooperujících zahraničních lektorů. Tyto semináře mají obrovský úspěch hlavně díky tomu, že jsou připravovány na míru a podle požadavků lékařů. Firma zajišťuje také účast českých lékařů na zahraničních kongresech a ve spolupráci se slovenskými pobočkami farmaceutických firem, účast slovenských lékařů na odborných akcích v ČR. Pro farmaceutické firmy jsme připravili projekt nazvaný „Road show“, kdy je odborný program semináře prezentován na více místech v republice, nejčastěji v krajských městech. Zde agentura zajišťuje vše od návrhu odborného programu, přes výběr lektorů a vytipování přednáškových sálů až po obeslání potenciálních účastníků semináře.

Snažíme se dále rozšiřovat a nabídnout naše zkušenosti jednak odborným a profesním společnostem v dalších odbornostech, a také uspět ve výběrových řízeních o získání mezinárodních kongresů do České republiky. Prvním úspěchem bylo pověření uspořádat VIII. výroční kongres ICGI (International College of Gynaecological Imaging) v Praze. Na tomto kongresu jsem byl přijat do boardu ICGI, což s sebou přináší další kontakty a možnosti nejen pro společnost G-Agency, ale i pro celou gynekologickou odbornou veřejnost v ČR. Věřím, že jich společně dokážeme využít.


MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu