2. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

datum konání: 12.12.2008 - 13.12.2008
místo konání: Praha, hotel Pyramida

ve spolupráci se Sekcní ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

Generální partner

Hlavní partneři12.12.2008  PÁTEK

Kaňkův den
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a pod záštitou děkana 3. LF UK doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

DOPOLEDNÍ ČÁST 8.00 - 12. 00 hod.
Recidivy a progrese zhoubných onemocnění dolního genitálního traktu - diagnóza, 
terapie a dispenzarizace

Chairman: B. Svoboda, A. Havránková, L. Rob.

8.00-8.10 ZAHÁJENÍ B. Svoboda, V. Dvořák:Význam Kaňkova dne a úvod do problematiky konference
8.10-8.20 M. Zikán: Možnosti zobrazovacích metod v diagnostic recidiv nádorů DGT
8.20-8.35 O. Bělohlávek: Význam PET/CT pro diagnostiku cervixu, vaginy a vulvy
8.35-8.50 K. Tikovský, P. Líbalová, B. Svoboda, M. Kubecová, E. Havránková, Z. Ježková: Recidivy ZN hrdla děložního po primární operační léčbě
8.50-9.05 P. Líbalová, K. Tikovský, B. Svoboda, M. Kubecová, E. Havránková, Z. Vernervoá,  L. Denemark: Recidivující karcinom cervixu - kazuistika
9.05-9.20 D.Cibula: Exenterace pánve v léčbě recidiv nádorů DGT
9.20-10.00 Diskuse

10.00 - 10.30 hod. Coffee break

10.30-10.40
I. Pinkavová:Výskyt recidiv u časných stádií karcinomu děložního hrdla
10.40-10.50 H. Robová: 10let fertilitu zachovávající operace u cervikálních karcinomů
10.50-11.00 L. Mouková: Prediktivní a prognostický význam chromozomových abnormalit při vývoji karcinomu děložního hrdla
11.00-11.15 E. Kindlová, M. Kubecová, K. Nekolná: Postavení radioterapie v managementu recidiv DGT
11.15-11.30 L. Rob: Guidline léčby a dispenzarizace zhoubných nádorů vulvy
11.30-12.00 Diskuse

12.00 - 13.30 hod.  PŘESTÁVKA

12.00 - 13.30. hod. JEDNÁNÍ výboru Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP

ODPOLEDNÍ ČÁST 13.30 - 17.00. hod.
Stav vakcinace proti HPV v ČR, nové trendy

Chairman: V. Unzeitig, T. Malík, Z. Rokyta

13.30-14.00 G. Miniello (Bari, Itálie): HPV infection - colposcopic findings
diskuse
14.00-14.25 J. Štěpán: Bilance 2 let vakcinace proti HPV
diskuse
14.25-14.45 T. Fait: Kvadrivalentní nebo bivalntní vakcína?
diskuse
14.45-15.10 V. Smékal: Očkování proti rakovině děložního čípku-postoje široké veřejnosti
diskuse
15.10.-15.30 T. Malík: Novinky z XIII.světového kongresu IFCPC a EUROGIN 2008

15.30-17.00 hod.  Symposium společnosti GlaxoSmithKline s.r.o.
PREVENCE CERVIKÁLNÍHO KARCINOMU


Přednášející:
prof. Dr. Tino F. Schwarz, Ph.D. (Würzburg, Germany)
Cervical Cancer Vaccination: protection when and where it counts

MUDr. Jiří Sláma
Perspektivy prevence cervikální karcinomu

_________________________________________________________________

20.00 - 01.00 hod  SPOLEČENSKÝ VEČER

Předání čestného členství SSG ČR doc. MUDr. Zdeňku Rokytovi, CSc. a
MUDr. Vlastimilu Malíkovi

V průběhu večera vystoupí: kapela Happy band
Monika Absolonová & Company


13. 12. 2008 SOBOTA

9.00-12.00 hod.
Kolposkopie, cervikální patologie, screeningové programy
Chairman: V. Dvořák, P. Freitag, J. Ondruš

9.00-9.25 V. Dvořák: Doporučené postupy managementu abnormních výsledků cervikovaginální cytologie-srvonání ČR a USA
diskuse
9.25-9.45 J. Ondruš: Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla - bilance 5 let
diskuse
9.45-10.20 A. Mortakis (Atheny, Řecko): Grading Cervical Lesions
diskuse
10.20-10.45 G. Miniello (Bari, Itálie): Low Grade and Benigne Cervical Lesions-colposcopic findings
diskuse
10.45-11.05 Dušek: Audit screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR - nové inforamce i povinnosti pro gynekology
diskuse
11.05-11.20 A. Skřivánek: incidence genitálních kondylomat v ČR - výsledky první fáze projektu
diskuse
11.20-12.00 A. Havránková: Diferenciální dg. vulvárních změn
diskuse
12.00-12.15 L. Rob: Management suspektních mikrokarcinomů
Diskuse

12.15-13.15 hod.  Symposium společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA Inc.
Zkušenosti a praxe kvadrivalentní vakcínou Silgard po 2 letech
Předsedající:
MUDr. Vladimír Dvořák

Přednášející:
prof. Silvio Tatti (Buenos Aires, Argentina):
HPV Vaccines a Right Choice

prim. MUDr. Jiří Štěpán, CSc.:
HPV vakcinace po 2 letech-nejčastější otázky a odpovědi

13.15 hod. JEDNÁNÍ ČLENŮ SSG ČR
(blok v gesci SSG ČR s informacemi o úhradách a bonifikacích na rok 2009 s praktickými návrhy, jak v příštím roce postupovat. Účast přislíbili náměstci Ministerstva zdravotnictví a zástupci zdravotních pojišťoven ČR)
/V průběhu konference budou účastníci seznámeni s hodnocením organizovaného screeningu karcinomu hrdla děložního v ČR. Tento program bude auditován a ambulantním gynekologům vzniknou v souvislosti s auditem některé nové povinnosti/


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání: Orea Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, 169 01  Praha 6,
www.hotelpyramida.cz
Zahájení: v 9.00 hod.
Registrace: 11.12.2008 16.00 - 20.00 hod.
12.12.2008 07.00 - 17.00 hod.
13.12.2008 08.00 - 14.00 hod.
Ubytování: Orea Hotel Pyramida****

Společenský večer: pro účastníky 400,-Kč, doprovod 800,-Kč viz přihláška

Registrační poplatek + ceny viz závazná přihláška
- Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita,
budete písemně či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí
každý individuálně.
- Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 10. 11. 2008, Vámi požadované
ubytování bude zrušeno.

Věříme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši i zahraniční přední odborníci jsou zárukou kvality.

Přihlášku k aktivní účasti zasílejte do 15.10.2008 na adresu:
sekretariát ČGPS ČLS JEP, Orlí 18, 602 00  Brno, tel: 542 221 661,
fax: 542 221 662, e-mail: ssgcr@ti.cz

Přihlášku k účasti zasílejte na dresu: sekretariát G-AGENCY s.r.o.,
U Stadionu 8, 772 00 Olomouc, tel: 602 740 822, 724 277 964,
fax: 58 523 4499, e-mail: info@g-agency.eu

Platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet
společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc,
č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání s Vámi se těší

za Sekci kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP:
MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. - předseda
MUDr. Vladimír Dvořák - místopředseda
MUDr. Tomáš Malík - vědecký sekretář
Odborní konzultanti konference:
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Nürnberg)
prof. Dr. Adolf Stafl, Ph. D. (Milwaukee)

MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - děkan 3. LF UK
MUDr. Anna Havránková - pověřena organizací odborného programu Kaňkova dne

Soubory ke stažení:

On-line příhláška pro členy SSG ČR

Fotogalerie:

AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME

kde nas najdete

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

M.
M.
F.
E.

+420 724 277 964
+420 720 998 678
+420 585 234 499
info@g-agency.eu